องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 

 

 

 
  โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ภายใต้โครงการรวมพลังเครื่อข่ายตำบลน่าอยู่สู่สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการอบรมการจัดทำแผนที่ภาษี
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562
 
 

23 มี.ค. 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562
10 ก.ย. 2562 การประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับหมู่บ้าน/ตำบล)
10 ก.ย. 2562 ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาคมท้องถิ่น
10 ก.ย. 2562 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน
5 มิ.ย. 2562 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

10 มี.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 สายจากที่ดินนางอุบล นกน้อย ถึงที่ดินนายต่วน มาสแสง
10 มี.ค. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 จากที่ดินนายยศพนธ์ สารีบท ถึงที่ดิน นางพัทธนันท์ ประสารกก
19 ก.พ. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายจากที่ดินนายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่น ถึงที่ดินนายวิริยะ รุประมาณ
19 ก.พ. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 จากที่ดินข้าง รพ.สต. หนองแสง ถึงที่ดินพันตรีประถม ชาติมนตรี
11 ก.พ. 2563 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างเสริม ผิวจราจร แอสฟัสท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 3 จากที่ดินนางอุมาสมร พอดี ถึงที่ดินนางทองรัตน์ มาสแสง
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560