องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์
นางสาวสมปอง แปลงสาร
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม