องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 084-9549061
นายอริยะ ไชยแสง
นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-2396799  โทร : 084-9549061

ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
นายอริยะ ไชยแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 086-3856914  โทร : 084-9549061