องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
สมาชิกสภา อบต.

 

นายนพดล  อำภาพิรมย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายลำยอง  เสาะด้น
นายอริยะ ไชยแสง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  นายธวัชชัย  โสตะการ

นายสามารถ ผลศิริ

 นายมงคล  อำพาพิรมย์
นางสง่า  นึกธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
 นายบุญถึง  พันธ์มาลี

นายบุญเมือง โพธิสาร

นายวิลัย มะลิลา

นายสมนึก สิทธิปลื้ม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


 นางสาวกาญจนา  ปราณีชาติ
นายบุญสิน  แย้มชม 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5