องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสามารถ ผลศิริ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

นายบุญสิน แย้มชม นางสาวชริตา วรรณศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วตำบลหนองแสง


นายมงคล อำภาพิรมย์ นายชูชาติ เชิญชัยภูมิ นายสมนึก มานะบัง นายนพดล อำภาพิรมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3 สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 สมาชิกสภา หมู่ที่ 6