องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
กองช่าง


ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 

 

นายณรงค์ชัย  พุทธสุวรรณ์

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 

 

นางสาวณัฏฐินี ศรีตะปันย์


 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
นายประสิทธิ์  นึกธรรม
  นายเดชา อักษรดี
  นางสาวนงเยาว์ ผ่องแผ้ว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
  พนักงานจ้างทั่วไป
  พนักงานจ้างทั่วไป