องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
   นางบุณยาพร เสนารักษ์  
   ครูผู้ดูแลเด็ก  
   
 
    นายพงษ์ศักดิ์ คำแหง  
    ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  
   
 
  นางสาคร นึกธรรม
นางบังอร เชิงการ
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก    ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก