องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
สำนักปลัด


นางสาวราวัณ คงสัมฤทธิ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
     
 นางสุภาภรณ์ สุทธิประเสริฐ นางสาวธัญลักษณ์  บุษบงค์ นางสาวณิชานันท์ ลี้วัฒนาถาวรกุล
  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
     
 นางสาวอภิญญา ประสาร นางสาวอุไรวรรณ หงษ์แก้ว  นางสาวสุนทรี เวหาด
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักฟัฒนาชุมชน
 
 
 
นางสาวจีรวรรณ  พรมบัง

นายณัทพล  มีชัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
   
นายวิโรจน์  ช่างต่อ
- ว่าง -  นางพัชราภรณ์ สิทธิปลื้ม
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานตกแต่งสวน