องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2560
 
สำนักปลัด

- ว่าง -
 หัวหน้าสำนักปลัด
     
 นางสุภาภรณ์ สุทธิประเสริฐ นางสาวธัญลักษณ์  บุษบงค์ นางสาวณิชานันท์ ลี้วัฒนาถาวรกุล
  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
     
 นางสาวอภิญญา ประสาร นางสาวอุไรวรรณ หงษ์แก้ว  ว่าง
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักฟัฒนาชุมชน
 
 
 
 นางสาวสุนทรี เวหาด
นายณัทพล  มีชัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
   
 นายวัชรพล สารีบท - ว่าง -  นางพัชราภรณ์ สิทธิปลื้ม
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานตกแต่งสวน