องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองคลัง


นางสาวสมปอง แปลงสาร
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
  - ว่าง -   - ว่าง -   - ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 นางอัชราพรรณ์  วังพรม

นางสาววลัย อำภาพิรมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
 
 
 
    นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส
  นางสาวพัชรี  พินิจโสภณพรรณ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้