องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


อบต.หนองแสง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

นางสาวพิกุล  ขยันคิด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อปลูกฝั่งค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมกำนันเชื้อ- แม่บุญนาค นึกรักษ์ โดยได้มอบนโยบายให้ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างยืดถือและปฏิบัติตาม       เอกสารประกอบ : อบต.หนองแสง จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว :