.

อบต.หนองแสง 121 หมู่5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์/โทรสาร 037-218439 / 037-218440   Email : Local_prachin27@hotmail.com

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
Acitvities
Profile
Site Map
ข้อมูลสภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลอื่นๆ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด อบต.
กอ
พนักงานจ้่างภาระกิจ
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนชุมชน
จดหมายข่าว
ประกาศใช้แผน ฯ
แผนดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การติดตามประเมินผลแผน
แผนอัตรากำลัง 3ปี
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี
แผนพนักงานจ้าง 4ปี
ประกาศใช้แผนพนักงานจ้าง 4ปี
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประกาศใช้แผนพัฒนพนักงานาส่วนตำบล
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์การตำแหน่งว่าง
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่น
ประกาศ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานงบการเงินประจำปี
ประกาศ
ประกาศ สอบราคา
ประกาศผลการสอบราคา
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานควบคุมภายใน ข้อ 6
การจัดวางระบบควบคุมภายในข้อ 5
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองแสง
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.
กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประชาสัมพันธ์กองทุนฯ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
Menu on the right
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
การดูแลการทำงานของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
งค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
สายตรง
จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 
 
September 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 September 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 2 People
IP number 54.80.83.123
You are visitor number 62,115
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อ.ประจันตคาม
121 หมู่5 ต.หนองแสง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130
Tel : 037-218439 / 037-218440  Fax : 037-218439 / 037-218440
Email : Local_prachin27@hotmail.com