องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563  (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 -31 ธันวาคม 2563) ดังต่อไปนี้

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนา

2 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี

3.กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นในวันสำคัญทางศาสนา

4.กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น

 

    จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

 

                                         (นายอวยพร รุประมาณ)

                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

2021-08-26
2021-07-08
2021-04-30
2021-04-09
2021-04-01
2021-03-17
2021-02-09
2021-01-05
2020-12-08
2020-09-22